Has llegit les CdSs? Una activitat de la UOC per a desenvolupar la competència digital crítica

Has llegit les CdSs ?

Una activitat de la UOC per a desenvolupar la competència digital crítica

Juliana E. Raffaghelli, Marc Romero, Teresa Romeu

Recercaires del grup Edul@b

 

El curs passat, en el marc del grup de recerca Edul@b, es va implementar una activitat experimental amb l’objectiu de potenciar la consciència de l’estudiantat de la UOC sobre el rastreig de les dades, privacitat i ètica en el context de la Competència Digital.

En nostre equip ha estat reflexionant sobre la rellevància de cultivar la competència digital crítica en l’àmbit educatiu mitjançant la participació en el projecte europeu DETECT (Developing a Digital Critical Literacy in Teachers). També hem estat analitzant l’alfabetització de dades en l’educació superior a partir de la recerca i la disseminació en el nostre espai web sobre una sèrie d’activitats:Fair Data Cultures in Higher Education.

L’activitat en la que es basa l’experimentació esmentada és ben senzilla: la revisió de les Condicions de Servei d’una eina digital a elecció de l’estudiantat.

L’activitat proposada pot considerar-se com un pas inicial per a preparar a l’estudiantat a tractar amb la cara menys coneguda de la majoria de les eines digitals utilitzades. En la Figura 1 es mostra el flux de treball que els vàrem proposar.

El treball de l’estudiantat comença amb la selecció d’una eina digital utilitzada freqüentment. Aquesta tria ha de ser realitzada sota alguns criteris per assegurar que l’estudiantat tindrà informació bàsica per a mà per explorar els aspectes proposats per a l’anàlisi. Per a la realització d’aquesta anàlisi, els vam propocionar un formulari en línia que va permetre als estudiants avaluar la eina seleccionada, assignant-li una puntuació automàtica del 0 al 85. L’escala utilitzada per avaluar les eines digitals fou convertida en insignies per a valorar les eines.

Les puntuacions i insígnies foren definides de la següent manera:

  • + Or CdS. Les eines digitals ofereixen les millors condicions de servei: tracten a les persones usuàries de forma justa, respectant els seus drets i no abusen de les seves dades. La puntuació obtinguda se situa entre els 72 i 86 punts.
  • +/- Plata CdS. Les condicions de servei són justes per les persones usuàries, però es podrien millorar. Les puntuacions, en base a les preguntes plantejades, se situen entre 64 i 71 punts.
  • × Bronze. Les condicions de servei són correctes, però alguns aspectes requereixen la vostra consideració. Les puntuacions oscil·len entre 56 i 63.
  • O Estany. Les condicions de servei són molt desiguals o mostren alguns aspectes importants que requereixen la vostra atenció. Les puntuacions oscil·len entre els 36 i 55 punts.
  • ! Ferralla. Les condicions de servei són preocupants. Les puntuacions se situen entre els 14 i 35 punts.

Figura 1 – Flux de treball de l’activitat “Has llegit les CdS?”

Posteriorment, vàrem preguntar al docents la seva opinió sobre l’activitat i la implicació dels estudiants, així com la seva posició sobre les CdS de les eines digitals utilitzades en les seves aules.

Participants

En l’activitat mencionada va participar l’estudiantat de les assignatures de Competències TIC. Aquesta assignatura és una assignatura inicial present a tots els graus de la UOC i els prepara per l’adquisició de la competència digital per a poder estudiar i treballar en línia. Aquesta assignatura té un recorregut de 25 anys en els que ha anat evolucionant i l’alfabetització de dades hi està adquirint importància en els darrers anys. L’activitat proposada es va oferir al estudiantat com a voluntària, donat que es va desenvolupar com un pilot, però, en base als resultats obtinguts, pot acabar esdevenint una activitat estable en l’assignatura. Un dels aspectes més interessants de l’assignatura és la seva naturalesa interdisciplinar donat que estudiants amb diferents perfils s’uneixen per desenvolupar una aproximació tècnica, creativa, col·laborativa, inclusiva i crítica de l’ús de les TIC.

 

Resultats preliminars

Hem preparat un quadern interactiu a Tableau per a que les persones que hi estiguin interessades puguin interactuar amb la informació i les anàlisis que hem dut a terme com a resultat d’aquesta experimentació.

En l’enllaç proporcionat, es mostren els resultats més destacables en els que estem treballant per dur a terme futures activitats com a part de la nostra activitat de cerca en la competència digital crítica.

Com a síntesi dels resultats i en conclusió, podem afirmar que el nostre estudiantat és conscient dels problemes relacionats amb les poc clares condicions de servei que acceptem cada dia quan utilitzem eines digitals rellevant per la nostra vida personal i professional. Ha demostrat una aproximació cauta que podria ser basada en la comprensió, arrel de l’activitat desenvolupada, de diversos aspectes de qualitat que una eina digital hauria de cobrir per tal de ser considerada com a segura, justa i ètica quant a l’entrada de l’esfera privada de les persones, així com a la manera com en fa negoci o no.

Podreu trobar informació més detallada en el següent enllaç

You may also like...