Investigació

L’objectiu principal d’Edul@b és investigar sobre les noves formes d’ensenyar i aprendre en escenaris mediats i expandits per les tecnologies, per tal de poder optimitzar el seu ús per part de docents, estudiants, professionals i ciutadans en general i per transformar la societat mitjançant la pràctica educativa.

Per operativitzar aquesta finalitat, les activitats i projectes del grup es distribueixen en les següents línies de recerca:

a) Open Education and Emergent Learning Scenarios 

Que treballem a partir d’analitzar, categoritzar i explicar els escenaris d’aprenentatge emergents (formals, no formals i informals) en un context d’aprenentatge obert al llarg i a l’ample de la vida, considerant la flexibilitat, la col·laboració i la interacció com a elements fonamentals i el desenvolupament  de competències digitals com una necessitat del ciutadà del segle XXI (focus estudiant-ciutadà).

b) Teacher Professional Development in the Digital Era

A partir del desenvolupament de  marcs competencials, estratègics i formatius per a la docència híbrida i en línia, per tal de proposar estratègies i accions que ajudin al desenvolupament professional del docent en l’ús i aplicació de les tecnologies digitals en un context d’aprenentatge al llarg de la vida (focus docent).

c) Transforming Educational Institutions through ICT and Online Education: Leadership, Management and Quality

Consisteix en identificar evidències que permetin influir en les polítiques de l’ús de les TIC en l’educació i, més concretament, establir paràmetres i instruments que facilitin la integració de l’e-learning en les institucions d’educació superior, amb criteris de qualitat i d’aplicació d’una política d’educació oberta, quan s’escaigui (focus polítiques i institucions).

d) Canvis i reptes provocats pels efectes de la COVID-19 en l’àmbit educatiu

En el moment que estem vivin, de pandemia, ens cal trobar respostes educatives fonamentades i amb evidences sobre aspectes com la inclusió i la brecha digital, les competències digitals necessàries, la reversibilitat i la presencialitat discontinua, la motivació i la interacció a la xarxa i com la tecnologia es pot convertir en una aliada per a millorar l’educació. Les tesis en aquesta línia analitzaran la situació de cada tema i proposaran solucions.


El treball realitzat en aquests àmbits i les tendències actuals en el camp educatiu ens ha conduït a definir un punt de trobada que abasta i inclou les línies mencionades: les ecologies d’aprenentatge. Les ecologies d’aprenentatge esdevenen un paraigües (central working concept) que articula els interessos de les diferents línies de recerca.

Atesa la voluntat del grup d’utilitzar la recerca per a fer propostes que transformin i millorin la pràctica educativa amb l’ús i l’aplicació de les tecnologies emergents, es tindrà en consideració la qualitat i innovació de les pràctiques d’e-learning com a element transversal de recerca. Entenem la qualitat com un concepte multidimensional. En aquest sentit, ens volem dotar d’un model d’anàlisi de la qualitat que es basi en les diferents perspectives, sectors i àmbits implicats. Per a fer-ho, ens proposem incorporar elements de valoració de la qualitat a cada projecte de recerca. Aquest enfocament ens permetrà anar afegint les diferents dimensions de la qualitat a un marc, el de les diferents dimensions de l’e-learning, des d’una perspectiva integrada i que meni a la millora de tots els seus processos.