Edul@b participa amb diverses comunicacions a la conferència internacional ICERI 2018 celebrada a Sevilla

Del 12 al 14 de novembre ha tingut lloc la conferència internacional ICERI 2018 a la ciutat de Sevilla. ICERI és una de les majors conferències internacionals d’educació, i compta amb la participació de nombrosos professors, investigadors, tecnòlegs i professionals del sector educatiu.

El grup de recera Edul@b ha participat activament en la conferència amb tres comunicacions en les que participen diversos dels seus investigadors.

The assessment of an online collaborative project based learning

El recercaire d’Edul@b Marc Romero va presentar la comunicació “The assessment of an online collaborative project-based learning”, de la qual també son coautores  Montse Guitert i Teresa Romeu.

A partir d’una descripció d’una experiència concreta en la assignatura “Competencias TIC (CTIC)” de la UOC que es desenvolupa mitjançant una metodologia d’aprenentatge basat en projectes col·laboratius en línia i en la qual es porta a terme un procés continu d’e-avaluació, l’estudi presentat en la comunicació explora el paper dels diferents agents, espais i objectes d’avaluació que intervenen en el procés, prestant especial atenció a la participació activa dels estudiants. En aquesta assignatura, el docent avalua l’estudiant des de dues dimensions: per un costat l’avaluació del procés seguit durant les diferents fases de l’assignatura i, per l’altre, l’avaluació dels resultats de cadascuna d’elles. Un cop portada a terme l’avaluació, el docent realitza un feedback tan individual com grupal després de cada fase del projecte.

En relació al rol actiu dels estudiants en el seu propi procés d’avaluació aquests participen tant en l’avaluació del procés com en l’avaluació dels resultats.

L’avaluació del procés, desenvolupada en el marc del treball en equip, es desenvolupa a través d’activitats d’autoavaluació i coavaluació. A més, al final de cada fase del projecte es porta a terme un procés de reflexió sobre el treball en equip, basat en un procés interactiu entre els membres del grup. L’avaluació dels resultats s’enfoca en un procés de discussió durant el qual cada estudiant participa individualment com avaluador analitzant un projecte concret produït per un altre grup i com part d’un grup que participa en el desenvolupament de respostes que rep el seu grup específic d’altres avaluadors individuals.

La metodologia d’aquesta investigació és un estudi de cas en el qual el cas és l’assignatura en sí. Amb l’objecitu d’analitzar la percepció dels estudiants sobre les estratègies i eines d’e-avaluació del curs pel desenvolupament del seu pròpi procés d’aprenentatge, es va aplicar un qüestionari quantitatiu en línia en l’etapa final de l’assignatura. Els resultats van revelar que els estudiants valoren molt positivament tant el feedback individual com grupal portat a terme pel docent, donat que els ajuda a detectar els aspectes de millora tant de la seva participació com a membres d’un grup com de la dinàmica grupal. En relació a la seva participació activa en el procés d’avaluació, els estudiants consideren que les activitats d’auto i coavaluació són molt útils per reflexionar sobre el seu propi procés d’aprenentatge i prendre consciència d’aquells aspectes a millorar des d’un punt de vista crític.

Altres comunicacions que compten amb la participació d’Edul@b presentades en l’ICERI 2018

A la conferència també va ser presentada la comunicació “Design thinking applied to online higher education: the case of postgraduate UOC course “evaluation culture”, de la qual Teresa Romeu es  coautora. La comunicació descriu el cas concret de l’assignatura de postgrau de la UOC “Cultura d’avaluació”. En el següent enllaç es pot consultar l’abstract complet d’aquesta comunicació: https://iated.org/concrete3/view_abstract.php?paper_id=68905.

Una altra comunicació de la qual és coautora Teresa Romeu, juntament amb l’estudiant de doctorat d’Edul@b Ricardo Jiménez Bezares és: “Exploring a methodology based on peer review for the development of mathematical competence in high school”. L’abstract complet d’aquesta comunicació pot ser consultat en el següent enllaç: https://iated.org/concrete3/view_abstract.php?paper_id=68352.

You may also like...