7 elements clau en l’aprenentatge col·laboratiu en xarxa:

1nr0vgyTUfMGR4v5ZuTVXjl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9

Els elements que es presenten a continuació són claus per realitzar una activitat col·laborativa en xarxa. L’ordre d’exposició no correspon al seu grau d’importància o ordre de realització.

  1. Naturalesa de l’activitat proposada

Segons el tipus d’activitat proposada es donen diferents graus de col·laboració. Els participants s’implicaran si la col·laboració suposa un requisit valuós per la resolució de l’activitat plantejada. Han de percebre el valor afegit de la col·laboració. La naturalesa d’una activitat col·laborativa ha de fomentar la creació de coneixement i el compartir informació.

Reflexiona: és una activitat puntual o en tota l’assignatura?; El nombre d’estudiants és òptim per realitzar l’activitat?; Adquisició competència treball en equip o metodologia?

  1. Interacció social i participació i comunicació

Si entendemos cualquier proceso educativo como un proceso de comunicación, este elemento será básico para la realización de cualquier práctica colaborativa en un entorno virtual. Si existe la colaboración en un proceso de aprendizaje, aparece también la interacción social, y viceversa, si no hay interacción social tampoco hay una verdadera colaboración.

Cabe remarcar, sin embargo, que comunicarse con otros de manera electrónica no transforma al conjunto de individuos en un equipo. Los grupos necesitan llevar a cabo tareas reales, desarrollar interdependencias entre sus miembros y compartir resultados. Parlar de les normes de comunicació que es defineixen en l’inici del grup.

  1. Gestió interna de l’equip

Punt que es concreta principalment quan es consolida l’equip de treball i s’estableixen les regles del joc. Es el factor necesario para la efectividad del funcionamiento grupal e incluye tanto el intercambio de información y contenidos como la organización, coordinación y planificación del contenido y del proceso.

Otros aspectos relevantes en esta línea son la capacidad de negociación y la optimización del tiempo. Cal destinar temps a la gestió interna de l’equip

  1. Interpretacions compartides

EpjD6KgAKeCe9Ia6RoxcihTogbaHV85UH7RJLUFeysgConjunto de pensamientos, ideas y expectativas referentes al objetivo del grupo, que coinciden entre los miembros, generando nuevas ideas y avanzando en el camino de consecución del objetivo planteado. Es decir, tiene que ver con el grado de solapamiento entre los miembros del grupo a nivel cognitivo, de pensamientos y expectativas. Ante una ausencia de interpretaciones compartidas, sin ningún grado de unión entre los miembros del grupo, difícilmente se construyen aprendizajes colaborativos.

En la creació de l’equip es poden posar en comú aquestes interpretacions compartides. Cal que en la descripció de l’activitat quedi molt clar quin és l’objectiu de la col·laboració i la meta final del grup.

  1. Actitud grupal

En l’elaboració de qualsevol activitat col·laborativa, l’actitud adoptada pels participants constitueix un element clau per realitzar-la amb èxit. En la fase de creació del grup, generar confiança col·lectiva i respecte entre els membres és vital per poder assegurar una transparència en l’intercanvi d’informació i en l’exposició d’idees.

El compromís i la constància és definiran en la consolidació del grup i seran molt importants durant el desenvolupament de l’activitat. Atendre als diferents graus de predisposició i participació. Evitar períodes de inactivitat o, tot el contrari, períodes de confusió o excés d’informació o tasques.

  1. Feedback – Reflexió

Es el factor que aporta calidad al aprendizaje, donde el docente y los estudiantes retroalimentan el proceso colaborativo aportando aspectos de valoración y reflexión durante el desarrollo de la actividad colaborativa. El feedback permite recoger la evaluación del trabajo que se está haciendo y aplicar cambios para lograr la meta conjunta y mejorar el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, atendiendo también a las aportaciones del docente:

  • Aquest feedback ajudarà a l’aparició de les actituds descrites anteriorment a través de la motivació grupal, fomenten la cohesió de l’equip i optimitzant el procés col·laboratiu.
  • Presencia docent encara que no participi de forma activa. Ser-hi!
  • Importancia de fer un seguiment, dinamitzar i motivar.
  1. Espai virtual compartit

En les activitats col·laboratives en xarxa és bàsic que existeixi un espai per a desenvolupar l’activitat i on tots els membres del grup i tinguin accés, creant un espai de referència. Durant el disseny de l’activitat, també cal analitzar com ha de ser aquest espai i quines eines tecnològiques són bàsiques per a poder realitzar correctament l’activitat.

Pensem-hi! Són eines accessibles i entenedores? Fàcils d’utilitzar? Es poden dur a terme totes les tasques proposades de forma virtual i en xarxa?