Les ecologies d’aprenentatge dels professors de primària de Catalunya | Edulab

Les ecologies d’aprenentatge dels professors de primària de Catalunya

Eco4Learn

Les ecologies d’aprenentatge són el conjunt de contextos composats per configuracions d’activitats, materials, recursos i relacions que es generen en espais físics o virtuals i que proveeixen oportunitats d’aprenentatge, i ens permeten estudiar els mecanismes de desenvolupament i actualització professional de diferents tipus de professionals.

Seguint amb aquest concepte, el grup Edul@b participa en el projecte europeu Eco4Learn, en el qual s’han estudiat els mecanismes d’actualització professional d’una amplia mostra de docents d’educació primària de Catalunya (N = 1253), les ecologies d’aprenentatge dels quals s’han contrastat posteriorment amb les d’un reduït conjunt de mestres que utilitzen freqüentment les TIC per a la seva actualització professional.

El resultats del projecte Eco4Learn

Són diversos i d’interès els resultats i les conclusions sorgides del projecte. En primer lloc s’han identificat tres components principals en els quals els mestres de primària de Catalunya estructuren les seves ecologies d’aprenentatge: activitats, interaccions i recursos.

En el projecte s’han investigat les ecologies dels mestres “exemplars” –els que usen freqüentment les TIC- a través d’entrevistes semiestructurades. En aquests casos, l’autoformació a través de les TIC es valora de forma altament positiva. A més, la facilitat per a l’actualització, la interconnexió, l’augment de les relacions amb els companys més enllà de l’escola i el ser cada cop més competents digitalment són els principals beneficis de les seves ecologies d’aprenentatge. També s’ha pogut observar, pel contrari, que la majoria de docents d’educació primària de Catalunya tendeixen a formar-se de manera presencial i sense un ús intensiu de les TIC: per a ells, el propi centre de docència segueix sent el punt de recolzament de les seves ecologies d’aprenentatge.

Per aquest motiu, moltes de les recomanacions elaborades en el marc del projecte es dirigeixen als centres educatius. Per exemple, és important que es fomenti el rol de formador dels coordinadors TAC dintre del centre, ja que poden tenir en compte les especificitats del centre, podrien fomentar la formació aplicada i facilitar la transferència en major mesura que els formadors externs.

Si voleu saber més del projecte, podeu visualitzar la xerrada organitzada per Albert Sangrà en el marc del seminari internacional “Nous contextos, múltiples mecanismes: Ecologies d’aprenentatge” en el següent enllaç:


17 Comments

  • Entrades recents

  • Etiquetes

  • Arxius

  • Meta